تاريخ : یکشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ | 15:21 | نویسنده : زین العابدین منتظری
 

تستهاي موجود در آزمايشگاه روان شناسي

1-شخصيت سنج كاليفرنيا

-2پرسشنامه درون گرايي-برون گرايي ايزنك

-3مقياس اضطراب كتل

4-پرسشنامه تجديد نظر شده منبع كنترل

5-ازمون شخصيت نوع AوB

6-ازمون شخصيت نوع AوB  (85 سوالي)

7-پرسشنامه شخصيتي چند جنبه اي برن رويتر

8-ازمون 16عاملي كتل

9-پرسشنامه شخصيتي روان نژندي(KNPI)

-10پرسشنامه فرسودگي شغلي گلدارد

11-پرسشنامه MMPI(71سوالي)

12-پرسشنامه درون گرايي- برون گرايي

13-پرسشنامه NEO

14-پرسشنامه خلاقيت سنج(CREE)

-15ازمون TATوCAT(فرافكن)

16-ازمون رورشاخ

17-ازمون شخصيتي بندر گشتالت

-18پرسشنامه پذيرش اجتماعي

-19تست سانتوچي

20-ازمون هوشي وكسلر كودكان

21-ازمون هوشي وكسلر بزرگسالان

22-تست گوديناف

23-ازمون هوشي كتل(مقياس 2-فرمB)

24-ازمون اندره ري

25-ازمون هوشي غير كلامي

26-ازمون دمينوها

27-حافظه 15كلمه اي

28-هوش ازماي مختلط ژيل

29-ازمون مكعب كهس

-30ريون سياه و سفيد

31-ازمون هوشي تكميل تصاوير

32-ازمون هوش عاطفي

33-ازمون حافظه وكسلر (فرم الف)

34-ازمون امادكي تحصيلي مترو پالتين

35-ازمون حافظه كلامي و عددي

36-ازمون مازهاي پورتئوس

-37ازمون ريون پيشرفته(همراه با راهنما)

38-ازمون شكل گيري مفهوم ويگوتسكي

-39ازمون هوشي كتل(مقياس 2-فرم A)

40-ازمون هوشي (فرم A)

41-ازمون هوشي كتل (مقياس 3-فرم B)

42-ازمون هوشي كتل (فرم B)

43-ازمون هوشي كتل (مقياس 3-فرم A)

44-راهنماي ازمون هوش الف

45-تست بررسي ارزشهاي الپورت. ورنون.ليندزي

46-ازمون SCL-90

47-ازمون افسردگي كودكان (ماريا كواكس)

48-پرسشنامه ترس ( FCL)

49-پرسشنامه سما

50-تفسير باليني گوديناف (آدمك)

-51ازمون شناختي –تشخيصي كي

52-پرسشنامه خود بيمار انگاري

53-پرسشنامه استرس

MMPI-54فرم بلند (566سوالي)

55-پرسشنامه خود شناسي

56-فهرست وارسي پرسشهاي ردياب

-57پرسشنامه كنترل خشم

58-پرسشنامه اضطراب

59-ازمون كمرويي

60-پرسشنامه تشخيص هيجان واحساسات

61-پرسشنامه وسواس مذهبي

62-خلاصه تفسير MMPI

63-مقياس خود سنجي اضطراب زانك (S.A.S)

64-پرسشنامه افسردگي بك

-65مقياسهاي هميلتون (درجه بندي افسردگي واضطراب)

66-مقياس ناخوشكامي جسمي واجتماعي

67-پرسشنامه سازگاري (براي دانش اموزان دبيرستاني)AISS

68-پرسشنامه سنجش سازگاري بل

-69مقياس بلوغ عاطفي (EMS)

70-ازمون رشد اجتماعي وايلند

-71پرسشنامه انگيزه پيشرفت هرمنس

72-پرسشنامه سازگاري ازدواج (فرم الف و ب)

-73پرسشنامه خود پنداره

74-ازمون قضاوت اخلاقي (MJT)

75-پرسشنامه راهنماي نياز(GNI)

-76ازمون تحمل ناكامي (FRTO)

-77پرسشنامه ارزشهاي شخصي (P.V.Q)

78-مقياس ارزشهاي شغلي و خانوادگي (دانشجويان دختر)

79-پرسشنامه راهنماي نياز دانش اموزان دبيرستاني (GNIPH)

80-راهنماي رغبت سنج تحصيلي-شغلي

-81ازمون رضايت شغلي

82-پرسشنامه سلامت عمومي (28سوالي-GHQ)

83-پرسشنامه شناخت و داوري نسبت به مردم

-84پرسشنامه قدرت رهبري

85-پرسشنامه رضايت زناشويي (ENRICH)

86-مقياس كنترل راتر(دروني-بروني)

-87پرسشنامه شكيبايي

88-پرسشنامه سازگاري

89-مقياس خودپنداره راجرز

-90پرسشنامه استفاده بهينه از وقت

-91ازمون هوش هيجاني

-92ازمون مفهوم خويشتن بك

93-پرسشنامه FSS

94-مقياس نا اميدي بك(بي.اچ.اس)

95-مقياس انگيزه تاييد(AMS)

-96پرسشنامه وضعيت زناشويي گلومبورك-است

97-مقياس باليني اضطراب و افسردگي

-98مقياس خوشكامي (اسنيت-هميلتون)

99-ازمون تاييد جويي كودكان (( CSCS

-100پرسشنامه خصوصيات اخلاقي وودورث

-101مقياس بلوغ اجتماعي رائو(RSMS)      

102-ازمون انگيزه پيشرفت (ACMT)

103-مقياس خلق وخوي مالهوترا(MTS)

-104مقياس سنجش ادراك خويشتن(SMSP)

105-ازمون حافظه بصري كيم كاراد

106-ازمون ويسكانسين

107-ازمون بنتون

-108ازمون جملات ناتمام راتر

109-تست نقاشي خانواده(شيوه بررسي روابط خانواده و كودك)

110-غلبه بر مشكلات خواب

111-چك ليست بهداشت  رواني (MHC)

112-مداخله بحراني در استرس بيكاري

113-فهم اسكيزوفرني

114-معيارهاي تشخيص DSM.IV(حمله افسردگي)

115-ازمون هاي فرافكن (ازمون جملات ناتمام)

-116ازمونهاي ساكس-لوي –استين

117-چك ليست خلاقيت جانسون

118-ازمون تصوير تن فيشر

-119مقياس كنترل عواطف

120-مقياس جهت گيري مذهبي الپورت

121-پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش

122-پرسشنامه كيفيت خواب

123-مقياس نيازهاي اساسي روانشناختي

124-ازمون اعتياد به اينترنت

125-پرسشنامه ابعاد هويت

126-مقياس اضطراب مرگ

127-ازمون اضطراب رقابت در ورزش

-128ازمون باورهاي غير منطقي جونز

-129پرسشنامه نقش جنسيت بم

130-مقياس حل مشكل خانواده

131-مقياس DASS (مقياس افسردگي –اضطراب-استرس)

132-راهنماي ازمون علايق و رغبت

133-پرسشنامه مقياس عشق

134-پرسشنامه رسمي بودن سازمان

-135ازمون روابط عاطفي اعضاي خانواده

136-پرسشنامه ملاك روابط فرد با خود و ديگران

137-پرسشنامه ملاك (AFC)

-138پرسشنامه تعيين سبك رهبري

139-پرسشنامه سبك مديريت تعارض

140-پرسشنامه رهبري در كلاس

141-پرسشنامه ميزان تمركز سازماني

143-پرسشنامه تجربيات دوران كودكي موثر در افسردگي

144-ازمون جمله هاي نا تمام ساكس

145-پرسشنامه محيط خانوادگي

-146پرسشنامه رهبري

147-ازمون عزت نفس كوپر اسميت (85سوالي)

148-ازمون عزت نفس پپ

149-پرسشنامه مكانيزمهاي دفاعي

150-پرسشنامه صميميت